II. ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

1. Toepassingsgebied

Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna de "AV") bepalen de wederzijdse rechten en verplichtingen in geval van aankoop van producten of diensten op het Platform door een Gebruiker (hierna de "Klant").

De algemene voorwaarden geven de volledige omvang van de verplichtingen van de partijen weer. De Klant wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden, bij gebreke waarvan zijn bestelling niet zal worden gevalideerd.

Bij wijze van uitzondering kan van de bepalingen van de AV worden afgeweken indien deze afwijkingen schriftelijk zijn overeengekomen. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan uit de wijziging, toevoeging of schrapping van de clausules waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de AV onverlet.

onafhankelijke natuurlijke persoon behoudt zich het recht voor om de AV van tijd tot tijd te wijzigen. De wijzigingen zullen van toepassing zijn zodra ze online worden gezet voor elke aankoop na deze datum.

 

2. Online winkel

Via het Platform stelt de Verkoper de Klant een online winkel ter beschikking die de verkochte producten of diensten voorstelt, zonder dat de foto's enige contractuele waarde hebben.

Producten of diensten worden zo nauwkeurig mogelijk beschreven en gepresenteerd. In geval van fouten of weglatingen in de presentatie kan de Verkoper echter niet aansprakelijk worden gesteld.

De producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van hun beschikbaarheid.

Prijzen en belastingen worden vermeld in de online shop.

 

3. Prijzen

De Verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen door ze online te publiceren.

Alleen de aangegeven prijzen en de op het moment van de bestelling geldende belastingen zijn van toepassing, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die datum.

De prijzen zijn aangegeven in euro's en houden geen rekening met eventuele leveringskosten, die bovendien worden aangegeven en gefactureerd vóór de validatie van de bestelling door de klant.

Het totale bedrag van de bestelling (alle belastingen inbegrepen) en, indien van toepassing, de leveringskosten worden vermeld vóór de definitieve validatie van de bestelbon.

 

4. Online bestellen

De Klant heeft de mogelijkheid om online een bestelformulier in te vullen, door middel van een elektronisch formulier. Door het invullen van het elektronische formulier aanvaardt de Klant de prijs en de beschrijving van de producten of diensten.

Om zijn bestelling te valideren, zal de Opdrachtgever de huidige GCS moeten accepteren door op de aangegeven plaats te klikken.

De Klant moet een geldig e-mailadres, factuurgegevens en, indien van toepassing, een geldig leveringsadres opgeven. Elke uitwisseling met de Verkoper kan plaatsvinden via dit e-mailadres.

Daarnaast zal de Klant de leveringsmethode moeten kiezen en de betalingsmethode moeten valideren.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van de Klant te blokkeren in geval van niet-betaling, foutief adres of een ander probleem op de rekening van de Klant totdat het probleem is opgelost.

 

5. Bevestiging en betaling van de bestelling

De Verkoper blijft eigenaar van de bestelde artikelen tot de volledige betaling van de bestelling is ontvangen.

a. Betaling

De Klant zal de betaling uitvoeren op het moment van de definitieve validatie van de bestelling met behulp van de gekozen betalingsmethode. Deze validatie neemt de plaats in van een handtekening.

De Klant garandeert de Verkoper dat hij over de nodige toelatingen beschikt om deze betalingswijze te gebruiken en erkent dat de daartoe verstrekte informatie het bewijs is van zijn instemming met de verkoop en met de betaling van de uit hoofde van de bestelling verschuldigde bedragen.

De Verkoper heeft een procedure ingesteld voor de controle van bestellingen en betaalmiddelen die bedoeld is om hem redelijkerwijze te garanderen tegen elk frauduleus gebruik van een betaalmiddel, onder meer door de Klant om identificatiegegevens te vragen.

In geval van weigering van toestemming tot betaling met een creditcard van erkende organisaties of in geval van niet-betaling, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de bestelling en de levering ervan op te schorten of te annuleren.

De Verkoper behoudt zich tevens het recht voor om een bestelling te weigeren van een Klant die niet of slechts gedeeltelijk heeft betaald voor een eerdere bestelling of met wie een betalingsgeschil gaande is.

b. Bevestiging

Na ontvangst van de validatie van de aankoop, vergezeld van de betaling, stuurt de Verkoper de Klant een factuur, tenzij deze bij de bestelling wordt geleverd.

De Klant kan verzoeken om de factuur naar een ander adres dan het leveringsadres te sturen door vóór de levering een verzoek daartoe te richten aan de klantendienst (zie onderstaande contactgegevens).

In geval van onbeschikbaarheid van een dienst of product zal de Verkoper de Klant zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte houden om deze te vervangen of om de bestelling voor dit product te annuleren en eventueel de gerelateerde prijs terug te betalen, waarbij de rest van de bestelling vast en definitief blijft.

 

6. Bewijsmateriaal

De communicatie, bestellingen en betalingen tussen de klant en de verkoper kunnen worden bewezen dankzij de geautomatiseerde registers die onder redelijke veiligheidsvoorwaarden in de computersystemen van de verkoper worden bijgehouden. Inkooporders en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager, met name als bewijsmiddel.

 

7. Levering

De levering gebeurt pas na bevestiging van de betaling door de bank van de verkoper.

De producten worden geleverd op het adres dat de klant op het online bestelformulier heeft aangegeven. Eventuele bijkomende kosten als gevolg van onvolledige of foutieve informatie die door de Klant wordt verstrekt, worden hem/haar gefactureerd. Om redenen van beschikbaarheid kan een bestelling meerdere malen achtereenvolgens aan de Klant worden geleverd.

De levering vindt plaats, volgens de door de Klant gekozen wijze, binnen de volgende termijnen:

- standaardlevering: 1 tot 3 dagen

 

De levertijden worden als indicatie gegeven. Er kan geen schadevergoeding worden geëist van de verkoper of de vervoerder in geval van een te late levering. Indien de levertijd meer dan dertig dagen vanaf de bestelling bedraagt, kan de koopovereenkomst echter worden opgezegd en kan de klant worden terugbetaald.

a. Controle van de bestelling

Bij ontvangst van de producten controleert de Klant of het pakket van het geleverde product of de conformiteit van de geleverde dienst zich in goede staat bevindt.

In het geval dat een of meer van de bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, moet de Klant of de ontvanger bij de levering het nodige voorbehoud maken bij de vervoerder en de Verkoper onmiddellijk op de hoogte brengen.

De controle wordt geacht te zijn uitgevoerd zodra de Klant of een door hem gemachtigde persoon de bestelling zonder voorbehoud heeft ontvangen.

Elk voorbehoud dat niet volgens de hierboven beschreven regels en binnen de gestelde termijn wordt gemaakt, wordt niet in aanmerking genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

b. Fout in de levering

In geval van een leveringsfout of niet-conformiteit van de producten met betrekking tot de vermeldingen op de bestelbon, zal de Klant de Verkoper binnen drie werkdagen na de leveringsdatum op de hoogte brengen.

Elke claim die niet binnen de gestelde termijn wordt ingediend, wordt niet in aanmerking genomen en ontslaat de verkoper van elke aansprakelijkheid ten opzichte van de klant.

c. Retouren en uitwisselingen

Het om te ruilen of te retourneren product moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de verkoper worden geretourneerd, volgens de volgende voorwaarden:

1. EU-richtlijn

Overeenkomstig Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten heeft u het recht om ons zonder boete en zonder opgave van redenen binnen 14 werkdagen vanaf de dag na de dag van levering mee te delen dat u van uw aankoop afziet. Als aan alle voorwaarden is voldaan, gaan we over tot uw terugbetaling of omruiling.

 

Het herroepingsrecht wordt zonder boete uitgeoefend, alleen de retourkosten zijn voor uw rekening.

 

2. Verzending van een retourmail door de klant naar contact@unravelparis.com.

 

3. HET PAKKET VOORBEREIDEN

Bereid de te retourneren artikelen voor, zonder ze te hebben gebruikt, met hun originele verpakking en etikettering.

 

Belangrijk: de producten moeten in een perfecte staat van doorverkoop verkeren, inclusief de verpakking/containers en de gebruiksaanwijzing (onbeschadigd, beschadigd of vuil, vergezeld van eventuele accessoires, documentatie ...).

 

Gebruik hetzelfde pakket waarin je je bestelling hebt ontvangen of een pakket van vergelijkbare grootte om te zorgen voor een retourzending in perfecte staat.

 

Belangrijk: verpakkingsvoorwaarden: het product moet in dezelfde staat zijn als bij ontvangst en moet zijn originele verpakking en etikettering behouden. In geen geval zullen wij een product accepteren dat door de klant is gebruikt of waarvan de verpakking is beschadigd. Het is belangrijk om de verpakking goed af te sluiten.

 

4. HET PAKKET TERUGSTUREN

Lever uw pakketje in bij een postkantoor en stuur het terug naar het volgende adres:

 

E-com Shop

Rue Victor Soensstraat 11

1853 Strombeek-bever

België

 

De verzendkosten zijn voor uw rekening. Vergeet niet het ontvangstbewijs van het postkantoor te bewaren om contact op te nemen met onze klantenservice.

 

5. BEHEER VAN RETOUREN EN TERUGBETALINGEN

Zodra het product in ons magazijn is ontvangen, controleren we of aan bovenstaande voorwaarden is voldaan en gaan we over tot restitutie van uw aankoop.

 

De terugbetaling zal binnen 14 dagen na de uitoefening van het herroepingsrecht plaatsvinden. Indien het product echter niet binnen 14 dagen retour is ontvangen, wordt de terugbetaling uitgesteld totdat u ons een bewijs van retournering van het pakket heeft gestuurd.

 

Wij betalen terug via de betaalmethode die bij de aankoop is gebruikt. In het geval van een betaling per bankoverschrijving, gelieve het rekeningnummer te vermelden waarop het bedrag zal worden betaald.

 

Als u vragen heeft over de voorwaarden van de ontheffing, kunt u een e-mail sturen naar contact@unravelparis.com.

Elke claim en elke teruggave die niet volgens de hierboven gedefinieerde regels en binnen de gestelde termijnen wordt gedaan, wordt niet in aanmerking genomen en ontslaat de verkoper van elke aansprakelijkheid tegenover de klant.

Elk product dat geruild of terugbetaald moet worden, moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de verkoper worden geretourneerd. De retourkosten zijn voor rekening van de klant.

 

8. Garanties

De Verkoper garandeert de conformiteit van de producten of diensten met het contract in overeenstemming met de wet die van kracht is op het moment van het sluiten van het contract.

a. Garantie van conformiteit

Indien de Klant een consument is, heeft hij een termijn van twee jaar vanaf de levering van het product om de wettelijke conformiteitsgarantie uit te voeren. Als het gekochte product echter een tweedehands product is, bedraagt de garantieperiode één jaar.

Het gebrek aan overeenstemming moet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee maanden na de vaststelling ervan aan de verkoper worden gemeld.

 

9. Herroepingsrecht

Indien de Klant een consument is, kan hij zijn wettelijke herroepingsrecht binnen 14 werkdagen na levering van de goederen of het sluiten van de dienstenovereenkomst uitoefenen.

Nadat de klant zijn beslissing om zich terug te trekken heeft meegedeeld, heeft hij 14 dagen de tijd om de goederen terug te sturen of te retourneren.

Elke herroeping die niet volgens de regels en termijnen van dit artikel wordt gedaan, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de verkoper van elke aansprakelijkheid tegenover de klant.

De Klant kan de terugbetaling van het geretourneerde product vragen, zonder boete, met uitzondering van de retourkosten, die voor zijn rekening blijven.

De terugzending of omruiling van het product kan alleen worden geaccepteerd voor producten in hun geheel, intact en in hun oorspronkelijke staat, in het bijzonder met een complete, intacte verpakking en in verkoopbare staat.

De Verkoper zal de Klant alle betaalde bedragen, inclusief de leveringskosten, binnen 14 dagen na het terughalen van de goederen of het leveren van het bewijs van verzending van de goederen terugbetalen.

Indien de opdracht geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op digitale inhoud die niet op een fysieke drager is aangeleverd, aanvaardt de Klant voor deze digitale inhoud zijn herroepingsrecht om zo spoedig mogelijk te worden geleverd.

Model van het intrekkingsformulier

Attentie:

E-com Shop

Victor Soensstraat 11

1853 Strombeek-bever

Bedrijfsnummer (BCE/VAT) : BE 0735.952.064

E-mail: contact@unravelparis.com

Telefoon: 0486745207

Ik/Wij (*) stellen u hierbij op de hoogte (*) van mijn/onze (*) herroeping van de overeenkomst voor de verkoop van de goederen (*)/levering van de dienst (*) hieronder:

________________________________

________________________________

________________________________

Besteld op (*)/ontvangen op (*) : __________

Naam van de consument(en) : __________

Adres van de consument(en) : __________

Handtekening van de consument(en) (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend):

____________________

Datum:  __________

* Doorhalen wat niet van toepassing is

 

10. Gegevensbescherming

De Verkoper zal in zijn computersystemen en onder redelijke veiligheidsvoorwaarden een bewijs van de transactie met inbegrip van de bestelbon en de factuur bewaren.

De Verkoper garandeert zijn Klant de bescherming van zijn persoonlijke gegevens in overeenstemming met het Privacy Handvest dat beschikbaar is op het Platform.

 

11. Overmacht

Indien de Verkoper door een onvoorziene omstandigheid buiten zijn wil om geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd de opdracht uit te voeren, is er sprake van overmacht.

In geval van overmacht is de Verkoper gerechtigd de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. De verkoper zal de klant onmiddellijk op de hoogte brengen.

Indien de overmacht meer dan 90 dagen zonder onderbreking duurt, heeft elke partij bij het contract het recht om het contract eenzijdig op te zeggen, per aangetekende brief aan de andere partij. De reeds door de Verkoper uitgevoerde diensten worden niettemin naar evenredigheid aan de Klant gefactureerd.

 

12. Onafhankelijkheid van clausules

De onwettigheid of nietigheid van een bepaling van deze AV heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de onwettige of nietige bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling van vergelijkbare strekking.

 

13. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze AV worden beheerst door het Belgische recht.

 

In geval van een geschil en bij gebrek aan een minnelijke schikking zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de zetel van de verkoper.