Privacybeleid

Bescherming van persoonsgegevens

 

De persoonsgegevens die door de gebruiker worden verstrekt bij een bezoek aan of het gebruik van het platform worden door een onafhankelijke natuurlijke persoon alleen voor interne doeleinden verzameld en verwerkt. Een onafhankelijke natuurlijke persoon verzekert zijn gebruikers dat hij het grootste belang hecht aan de bescherming van hun privacy en persoonsgegevens en dat hij zich ertoe verbindt om steeds op een duidelijke en transparante manier te communiceren in dit opzicht.

 

De onafhankelijke natuurlijke persoon verbindt zich ertoe de toepasselijke wetgeving ter zake na te leven, namelijk de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

 

De persoonsgegevens van de gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid dat op het platform beschikbaar is.