Servicevoorwaarden

Bijgewerkt op 27/11/2020

De website

https://unravelparis.com

(hierna het "Platform" genoemd)

is een initiatief van :

E-com Shop

Victor Soensstraat 11

1853 Strombeek-bever

Bedrijfsnummer (BCE/VAT) : BE 0735.952.064

E-mail: contact@unravelparis.com

Telefoon: 0486745207

 

 

I. GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

1. Toepassingsgebied

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de "GCU") zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik van het Platform en zijn informatie door een internetgebruiker (hierna de "Gebruiker").

Door het bezoeken of gebruiken van het Platform erkent de Gebruiker deze AV te hebben gelezen en aanvaardt hij uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten.

Bij wijze van uitzondering kan bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken van de bepalingen van de TOS. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan uit de wijziging, toevoeging of schrapping van de clausules waarop zij betrekking hebben en hebben geen gevolgen voor de toepassing van de andere bepalingen van de TOS.

Wij behouden ons het recht voor om onze TOS te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, maar wij verbinden ons ertoe om de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat u ons Platform gebruikte.

 

2. Platform

a. Toegang en navigatie

Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van ons Platform te waarborgen. Wij kunnen echter geen garantie bieden voor absolute operabiliteit en daarom moet ons handelen worden beschouwd als gedekt door een middelenverbintenis.

Elk gebruik van het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade die het gevolg kan zijn van eventuele storingen, onderbrekingen, defecten of schadelijke elementen die op het Platform aanwezig zijn.

Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot het Platform te beperken of de werking ervan te onderbreken op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving.

b. Inhoud

onafhankelijke natuurlijke persoon bepaalt voor een groot deel de inhoud van het Platform en draagt zorg voor de informatie die erop staat. Wij nemen alle mogelijke stappen om ons Platform zo volledig, accuraat en actueel mogelijk te houden, zelfs wanneer de informatie op het Platform door derden wordt verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om het Platform en de inhoud ervan te allen tijde te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder aansprakelijkheid.

onafhankelijke natuurlijke persoon kan geen absolute garantie bieden voor de kwaliteit van de informatie op het Platform. Het is dus mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, accuraat, voldoende nauwkeurig of actueel is. Bijgevolg kan een onafhankelijke natuurlijke persoon niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die de Gebruiker zou kunnen lijden als gevolg van de informatie op het Platform.

Indien bepaalde inhoud van het Platform in strijd is met de wet of de rechten van derden, of in strijd is met de goede zeden, vragen wij u om ons zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen, zodat wij passende maatregelen kunnen nemen.

Het downloaden van het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Onafhankelijke natuurlijke personen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit dergelijke downloads, zoals verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de Gebruiker, die volledig en uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Gebruiker vallen.

 

c. Diensten gereserveerd voor Geregistreerde Gebruikers

1) Registratie

De toegang tot bepaalde diensten is afhankelijk van de registratie van de gebruiker.

Registratie en toegang tot de diensten van het Platform zijn uitsluitend voorbehouden aan rechtsbekwame natuurlijke personen die het registratieformulier dat online beschikbaar is op het Platform hebben ingevuld en gevalideerd, evenals deze T&C's.

Bij de registratie verbindt de Gebruiker zich ertoe om nauwkeurige, oprechte en actuele informatie over zijn persoon en burgerlijke staat te verstrekken. Bovendien moet de Gebruiker de gegevens die op hem betrekking hebben regelmatig controleren om de juistheid ervan te behouden.

De Gebruiker moet dus een geldig e-mailadres opgeven waarop het Platform hem/haar een bevestiging van zijn/haar inschrijving voor zijn diensten zal sturen. Een e-mailadres mag niet meer dan één keer worden gebruikt om zich voor diensten te registreren.

Elke mededeling die door het Platform en zijn partners wordt gedaan, wordt dus geacht door de Gebruiker te zijn ontvangen en gelezen. De Gebruiker verbindt zich er dan ook toe de op dit e-mailadres ontvangen berichten regelmatig te raadplegen en, in voorkomend geval, binnen een redelijke termijn te antwoorden.

Er is slechts één toegang per natuurlijk persoon toegestaan.

De Gebruiker krijgt een identificatiecode waarmee hij toegang krijgt tot een ruimte die voor hem is gereserveerd (hierna "Persoonlijke ruimte" genoemd), naast het invoeren van zijn wachtwoord.

De login en het wachtwoord kunnen door de gebruiker online worden gewijzigd in zijn persoonlijke ruimte. Het wachtwoord is persoonlijk en vertrouwelijk, de Gebruiker verbindt zich ertoe het niet aan derden mee te delen.

onafhankelijke natuurlijke persoon behoudt zich het recht voor om een verzoek tot registratie bij de diensten van het Platform te weigeren in geval van niet-naleving van de TOS door de gebruiker.

2) Uitschrijven

Regelmatig geregistreerde Gebruikers kunnen op elk moment verzoeken om zich uit te schrijven door naar de speciale pagina in hun Persoonlijke Ruimte te gaan. Een eventuele afmelding van het Platform zal zo snel mogelijk na het invullen van het daartoe bestemde formulier door de Gebruiker van kracht worden.

 

3. Links naar andere websites

Het Platform kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke links betekenen niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen een onafhankelijke natuurlijke persoon en de externe website of dat er zelfs een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe websites.

onafhankelijke natuurlijke persoon oefent geen enkele controle uit op externe websites. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor het veilig en correct functioneren van de hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de Gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij of zij het Platform. Wij kunnen dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgschade.

 

4. Intellectueel Eigendom

Niet alleen de structuur van het Platform, maar ook de teksten, grafieken, afbeeldingen, foto's, geluiden, video's, databanken, computertoepassingen, enz. die er deel van uitmaken of die via het Platform toegankelijk zijn, zijn eigendom van de uitgever en worden als zodanig beschermd door de geldende wetten op het gebied van intellectuele eigendom.

Elke weergave, reproductie, aanpassing of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de inhoud, merken en diensten die door het Platform worden aangeboden, door welk procédé dan ook, zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de uitgever, is strikt verboden, met uitzondering van de elementen die uitdrukkelijk als vrij van rechten op het Platform zijn aangeduid.

De Platformgebruiker krijgt een beperkt recht op toegang, gebruik en weergave van het Platform en de inhoud ervan. Dit recht wordt verleend op niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming is het de Gebruiker niet toegestaan de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te vertalen, te distribueren, te verkopen of aan het publiek mee te delen.

Het is de Gebruiker verboden om gegevens op het Platform in te voeren die de inhoud of het uiterlijk van het Platform zouden wijzigen of waarschijnlijk zullen wijzigen.

 

5. Bescherming van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die door de Gebruiker worden verstrekt bij het bezoeken of gebruiken van het Platform worden door een onafhankelijke natuurlijke persoon uitsluitend voor interne doeleinden verzameld en verwerkt. Een onafhankelijke natuurlijke persoon verzekert zijn gebruikers dat hij het grootste belang hecht aan de bescherming van hun privacy en persoonsgegevens en dat hij zich er altijd toe verbindt om op dit punt op een duidelijke en transparante manier te communiceren.

De onafhankelijke natuurlijke persoon verbindt zich ertoe de toepasselijke wetgeving terzake na te leven, namelijk de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

De persoonsgegevens van de Gebruiker worden behandeld in overeenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op het Platform.

 

6. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze TOU worden beheerst door het Belgisch recht.

In geval van een geschil en bij gebrek aan een minnelijke schikking zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de onafhankelijke natuurlijke persoon zijn of haar zetel heeft.

 

7. Algemene bepalingen

onafhankelijke natuurlijke persoon behoudt zich het recht voor om het Platform en de bijbehorende diensten op elk moment te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat er sprake is van aansprakelijkheid.

In geval van schending van de TOS door de gebruiker, behoudt de onafhankelijke natuurlijke persoon zich het recht voor om passende sancties en herstelmaatregelen te nemen. De onafhankelijke natuurlijke persoon behoudt zich in het bijzonder het recht voor om de gebruiker tijdelijk of permanent de toegang tot het Platform of tot onze diensten te weigeren. Deze maatregelen kunnen zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen. Zij kunnen niet de verantwoordelijkheid van een onafhankelijke natuurlijke persoon op zich nemen of aanleiding geven tot enige vorm van compensatie.

De onwettigheid of nietigheid van enige bepaling van onze TOU, geheel of gedeeltelijk, heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. In dat geval hebben wij het recht om de bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling van vergelijkbare strekking.

 

 

II. ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

1. Toepassingsgebied

Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna de "AV") bepalen de wederzijdse rechten en verplichtingen in geval van aankoop van producten of diensten op het Platform door een Gebruiker (hierna de "Klant").

De algemene voorwaarden geven de volledige omvang van de verplichtingen van de partijen weer. De Klant wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden, bij gebreke waarvan zijn bestelling niet zal worden gevalideerd.

Bij wijze van uitzondering kan van de bepalingen van de AV worden afgeweken indien deze afwijkingen schriftelijk zijn overeengekomen. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan uit de wijziging, toevoeging of schrapping van de clausules waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de AV onverlet.

onafhankelijke natuurlijke persoon behoudt zich het recht voor om de AV van tijd tot tijd te wijzigen. De wijzigingen zullen van toepassing zijn zodra ze online worden gezet voor elke aankoop na deze datum.

 

2. Online winkel

Via het Platform stelt de Verkoper de Klant een online winkel ter beschikking die de verkochte producten of diensten voorstelt, zonder dat de foto's enige contractuele waarde hebben.

Producten of diensten worden zo nauwkeurig mogelijk beschreven en gepresenteerd. In geval van fouten of weglatingen in de presentatie kan de Verkoper echter niet aansprakelijk worden gesteld.

De producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van hun beschikbaarheid.

Prijzen en belastingen worden vermeld in de online shop.

 

3. Prijzen

De Verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen door ze online te publiceren.

Alleen de aangegeven prijzen en de op het moment van de bestelling geldende belastingen zijn van toepassing, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die datum.

De prijzen zijn aangegeven in euro's en houden geen rekening met eventuele leveringskosten, die bovendien worden aangegeven en gefactureerd vóór de validatie van de bestelling door de klant.

Het totale bedrag van de bestelling (alle belastingen inbegrepen) en, indien van toepassing, de leveringskosten worden vermeld vóór de definitieve validatie van de bestelbon.

 

4. Online bestellen

De Klant heeft de mogelijkheid om online een bestelformulier in te vullen, door middel van een elektronisch formulier. Door het invullen van het elektronische formulier aanvaardt de Klant de prijs en de beschrijving van de producten of diensten.

Om zijn bestelling te valideren, zal de Opdrachtgever de huidige GCS moeten accepteren door op de aangegeven plaats te klikken.

De Klant moet een geldig e-mailadres, factuurgegevens en, indien van toepassing, een geldig leveringsadres opgeven. Elke uitwisseling met de Verkoper kan plaatsvinden via dit e-mailadres.

Daarnaast zal de Klant de leveringsmethode moeten kiezen en de betalingsmethode moeten valideren.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van de Klant te blokkeren in geval van niet-betaling, foutief adres of een ander probleem op de rekening van de Klant totdat het probleem is opgelost.

 

5. Bevestiging en betaling van de bestelling

De Verkoper blijft eigenaar van de bestelde artikelen tot de volledige betaling van de bestelling is ontvangen.

a. Betaling

De Klant zal de betaling uitvoeren op het moment van de definitieve validatie van de bestelling met behulp van de gekozen betalingsmethode. Deze validatie neemt de plaats in van een handtekening.

De Klant garandeert de Verkoper dat hij over de nodige toelatingen beschikt om deze betalingswijze te gebruiken en erkent dat de daartoe verstrekte informatie het bewijs is van zijn instemming met de verkoop en met de betaling van de uit hoofde van de bestelling verschuldigde bedragen.

De Verkoper heeft een procedure ingesteld voor de controle van bestellingen en betaalmiddelen die bedoeld is om hem redelijkerwijze te garanderen tegen elk frauduleus gebruik van een betaalmiddel, onder meer door de Klant om identificatiegegevens te vragen.

In geval van weigering van toestemming tot betaling met een creditcard van erkende organisaties of in geval van niet-betaling, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de bestelling en de levering ervan op te schorten of te annuleren.

De Verkoper behoudt zich tevens het recht voor om een bestelling te weigeren van een Klant die niet of slechts gedeeltelijk heeft betaald voor een eerdere bestelling of met wie een betalingsgeschil gaande is.

b. Bevestiging

Na ontvangst van de validatie van de aankoop, vergezeld van de betaling, stuurt de Verkoper de Klant een factuur, tenzij deze bij de bestelling wordt geleverd.

De Klant kan verzoeken om de factuur naar een ander adres dan het leveringsadres te sturen door vóór de levering een verzoek daartoe te richten aan de klantendienst (zie onderstaande contactgegevens).

In geval van onbeschikbaarheid van een dienst of product zal de Verkoper de Klant zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte houden om deze te vervangen of om de bestelling voor dit product te annuleren en eventueel de gerelateerde prijs terug te betalen, waarbij de rest van de bestelling vast en definitief blijft.

 

6. Bewijsmateriaal

De communicatie, bestellingen en betalingen tussen de klant en de verkoper kunnen worden bewezen dankzij de geautomatiseerde registers die onder redelijke veiligheidsvoorwaarden in de computersystemen van de verkoper worden bijgehouden. Inkooporders en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager, met name als bewijsmiddel.

 

7. Levering

De levering gebeurt pas na bevestiging van de betaling door de bank van de verkoper.

De producten worden geleverd op het adres dat de klant op het online bestelformulier heeft aangegeven. Eventuele bijkomende kosten als gevolg van onvolledige of foutieve informatie die door de Klant wordt verstrekt, worden hem/haar gefactureerd. Om redenen van beschikbaarheid kan een bestelling meerdere malen achtereenvolgens aan de Klant worden geleverd.

De levering vindt plaats, volgens de door de Klant gekozen wijze, binnen de volgende termijnen:

- standaardlevering: 1 tot 3 dagen

 

De levertijden worden als indicatie gegeven. Er kan geen schadevergoeding worden geëist van de verkoper of de vervoerder in geval van een te late levering. Indien de levertijd meer dan dertig dagen vanaf de bestelling bedraagt, kan de koopovereenkomst echter worden opgezegd en kan de klant worden terugbetaald.

a. Controle van de bestelling

Bij ontvangst van de producten controleert de Klant of de ontvanger de goede staat van het geleverde product of de conformiteit van de geleverde dienst.

In het geval dat een of meer van de bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, moet de Klant of de ontvanger bij de levering het nodige voorbehoud maken bij de vervoerder en de Verkoper onmiddellijk op de hoogte brengen.

De controle wordt geacht te zijn uitgevoerd zodra de Klant of een door hem gemachtigde persoon de bestelling zonder voorbehoud heeft ontvangen.

Elk voorbehoud dat niet volgens de hierboven beschreven regels en binnen de gestelde termijn wordt gemaakt, wordt niet in aanmerking genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

b. Fout in de levering

In geval van een leveringsfout of niet-conformiteit van de producten met betrekking tot de vermeldingen op de bestelbon, zal de Klant de Verkoper binnen drie werkdagen na de leveringsdatum op de hoogte brengen.

Elke claim die niet binnen de gestelde termijn wordt ingediend, wordt niet in aanmerking genomen en ontslaat de verkoper van elke aansprakelijkheid ten opzichte van de klant.

c. Retouren en uitwisselingen

Het om te ruilen of te retourneren product moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de verkoper worden geretourneerd, volgens de volgende voorwaarden:

1. EU-richtlijn

Overeenkomstig Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten heeft u het recht om ons zonder boete en zonder opgave van redenen binnen 14 werkdagen vanaf de dag na de dag van levering mee te delen dat u van uw aankoop afziet. Als aan alle voorwaarden is voldaan, gaan we over tot uw terugbetaling of omruiling.

 

Het herroepingsrecht wordt zonder boete uitgeoefend, alleen de retourkosten zijn voor uw rekening.

 

2. Verzending van een retourmail door de klant naar contact@unravelparis.com.

 

3. HET PAKKET VOORBEREIDEN

Bereid de te retourneren artikelen voor, zonder ze te hebben gebruikt, met hun originele verpakking en etikettering.

 

Belangrijk: de producten moeten in een perfecte staat van doorverkoop verkeren, inclusief de verpakking/containers en de gebruiksaanwijzing (onbeschadigd, beschadigd of vuil, vergezeld van eventuele accessoires, documentatie ...).

 

Gebruik hetzelfde pakket waarin je je bestelling hebt ontvangen of een pakket van vergelijkbare grootte om te zorgen voor een retourzending in perfecte staat.

 

Belangrijk: verpakkingsvoorwaarden: het product moet in dezelfde staat zijn als bij ontvangst en moet zijn originele verpakking en etikettering behouden. In geen geval zullen wij een product accepteren dat door de klant is gebruikt of waarvan de verpakking is beschadigd. Het is belangrijk om de verpakking goed af te sluiten.

 

4. HET PAKKET TERUGSTUREN

Lever uw pakketje in bij een postkantoor en stuur het terug naar het volgende adres:

 

E-com Shop

Rue Victor Soensstraat 11

1853 Strombeek-bever

België

 

De verzendkosten zijn voor uw rekening. Vergeet niet het ontvangstbewijs van het postkantoor te bewaren om contact op te nemen met onze klantenservice.

 

5. BEHEER VAN RETOUREN EN TERUGBETALINGEN

Zodra het product in ons magazijn is ontvangen, controleren we of aan bovenstaande voorwaarden is voldaan en gaan we over tot restitutie van uw aankoop.

 

De terugbetaling zal binnen 14 dagen na de uitoefening van het herroepingsrecht plaatsvinden. Indien het product echter niet binnen 14 dagen retour is ontvangen, wordt de terugbetaling uitgesteld totdat u ons een bewijs van retournering van het pakket heeft gestuurd.

 

Wij betalen terug via de betaalmethode die bij de aankoop is gebruikt. In het geval van een betaling per bankoverschrijving, gelieve het rekeningnummer te vermelden waarop het bedrag zal worden betaald.

 

Als u vragen heeft over de voorwaarden van de ontheffing, kunt u een e-mail sturen naar contact@unravelparis.com.

Elke claim en elke teruggave die niet volgens de hierboven gedefinieerde regels en binnen de gestelde termijnen wordt gedaan, wordt niet in aanmerking genomen en ontslaat de verkoper van elke aansprakelijkheid tegenover de klant.

Elk product dat geruild of terugbetaald moet worden, moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de verkoper worden geretourneerd. De retourkosten zijn voor rekening van de klant.

 

8. Garanties

De Verkoper garandeert de conformiteit van de producten of diensten met het contract in overeenstemming met de wet die van kracht is op het moment van het sluiten van het contract.

a. Garantie van conformiteit

Indien de Klant een consument is, heeft hij een termijn van twee jaar vanaf de levering van het product om de wettelijke conformiteitsgarantie uit te voeren. Als het gekochte product echter een tweedehands product is, bedraagt de garantieperiode één jaar.

Het gebrek aan overeenstemming moet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee maanden na de vaststelling ervan aan de verkoper worden gemeld.

 

9. Herroepingsrecht

Indien de Klant een consument is, kan hij zijn wettelijke herroepingsrecht binnen 14 werkdagen na levering van de goederen of het sluiten van de dienstenovereenkomst uitoefenen.

Nadat de klant zijn beslissing om zich terug te trekken heeft meegedeeld, heeft hij 14 dagen de tijd om de goederen terug te sturen of te retourneren.

Elke herroeping die niet volgens de regels en termijnen van dit artikel wordt gedaan, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de verkoper van elke aansprakelijkheid tegenover de klant.

De Klant kan de terugbetaling van het geretourneerde product vragen, zonder boete, met uitzondering van de retourkosten, die voor zijn rekening blijven.

De terugzending of omruiling van het product kan alleen worden geaccepteerd voor producten in hun geheel, intact en in hun oorspronkelijke staat, in het bijzonder met een complete, intacte verpakking en in verkoopbare staat.

De Verkoper zal de Klant alle betaalde bedragen, inclusief de leveringskosten, binnen 14 dagen na het terughalen van de goederen of het leveren van het bewijs van verzending van de goederen terugbetalen.

Indien de opdracht geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op digitale inhoud die niet op een fysieke drager is aangeleverd, aanvaardt de Klant voor deze digitale inhoud zijn herroepingsrecht om zo spoedig mogelijk te worden geleverd.

Model van het intrekkingsformulier

Attentie:

E-com Shop

Victor Soensstraat 11

1853 Strombeek-bever

Bedrijfsnummer (BCE/VAT) : BE 0735.952.064

E-mail: contact@unravelparis.com

Telefoon: 0486745207

Ik/Wij (*) stellen u hierbij op de hoogte (*) van mijn/onze (*) herroeping van de overeenkomst voor de verkoop van de goederen (*)/levering van de dienst (*) hieronder:

________________________________

________________________________

________________________________

Besteld op (*)/ontvangen op (*) : __________

Naam van de consument(en) : __________

Adres van de consument(en) : __________

Handtekening van de consument(en) (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend):

____________________

Datum:  __________

* Doorhalen wat niet van toepassing is

 

10. Gegevensbescherming

De Verkoper zal in zijn computersystemen en onder redelijke veiligheidsvoorwaarden een bewijs van de transactie met inbegrip van de bestelbon en de factuur bewaren.

De Verkoper garandeert zijn Klant de bescherming van zijn persoonlijke gegevens in overeenstemming met het Privacy Handvest dat beschikbaar is op het Platform.

 

11. Overmacht

Indien de Verkoper door een onvoorziene omstandigheid buiten zijn wil om geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd de opdracht uit te voeren, is er sprake van overmacht.

In geval van overmacht is de Verkoper gerechtigd de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. De verkoper zal de klant onmiddellijk op de hoogte brengen.

Indien de overmacht meer dan 90 dagen zonder onderbreking duurt, heeft elke partij bij het contract het recht om het contract eenzijdig op te zeggen, per aangetekende brief aan de andere partij. De reeds door de Verkoper uitgevoerde diensten worden niettemin naar evenredigheid aan de Klant gefactureerd.

 

12. Onafhankelijkheid van clausules

De onwettigheid of nietigheid van een bepaling van deze AV heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de onwettige of nietige bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling van vergelijkbare strekking.

 

13. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze AV worden beheerst door het Belgische recht.

 

In geval van een geschil en bij gebrek aan een minnelijke schikking zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de zetel van de verkoper.